หน้าแรก   ข่าว/ประชาสัมพันธ์    กระดานถาม-ตอบ    สรุปประเด็นซัก-ถาม    ติดต่อเรา
» หน้าแรก
» ข่าว/ประชาสัมพันธ์
» กระดานถาม-ตอบ
» สรุปประเด็นซัก-ถาม
» ติดต่อเรา
Download Acrobat Reader
ขอความกรุณาใช้ข้อความ
ที่สุภาพ หากผู้ดูแลระบบ
พบข้อความ ที่ไม่เหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ
เหล่านั้น
IE ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
คือ IE6
ข่าวประชาสัมพันธ์

โอนจัดสรรงบลงทุนปี 2561
                 เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ สพป. / สพม. และโรงเรียนหน่วยเบิกทุกแห่ง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 สำนักงบประมาณ ได้อนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2560 ในส่วนของงบลงทุนได้แยกรายละเอียดตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม และรายการ ระดับโรงเรียนทำให้ปริมาณรายการมีจำนวนมาก (58,320 รายการ) ขณะนี้ สพฐ. กำลังเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูล การโอนเงินประจำงวดผ่านโปรแกรมติดตาม ฯ จะบันทึกข้อมูลการโอน ให้กับ สพป./สพม. และโรงเรียนหน่วยเบิก โดยเรียงตามลำดับจังหวัด ก – ฮ ซึ่งหากหน่วยเบิกใดต้องการบันทึกข้อมูลการจัดสรร/ผูกพัน และเบิกจ่ายเงิน ในเล่มทะเบียนคุมเงินประจำงวดก็สามารถแจ้งข้อมูล ให้ สพฐ. โอนจัดสรรงบประมาณให้เร่งด่วนก่อนได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินประจำงวดในโปรแกรมขอให้หน่วยเบิก ดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบข้อมูลว่าได้รับโอนเงินประจำงวดครบถ้วนทุกรายการหรือไม่ 2. หากพบว่า สพฐ. โอนเงินประจำงวดไม่ครบถ้วน ให้แจ้งรหัสงบประมาณ(GF) 16 หลัก ของรายการ ที่ยังไม่ได้รับโอน เพื่อที่ สพฐ. จะได้ตรวจสอบและโอนงบประมาณ (เพิ่มเติมให้ครบถ้วน) รายละเอียดตามตัวอย่างไฟล์ที่แนบ
เอกสารแนบ : ไฟล์ตัวอย่างการแจ้งข้อมูล
16/12/2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2007Office of The Basic of Education Commission.