หน้าแรก   ข่าว/ประชาสัมพันธ์    กระดานถาม-ตอบ    สรุปประเด็นซัก-ถาม    ติดต่อเรา
» หน้าแรก
» ข่าว/ประชาสัมพันธ์
» กระดานถาม-ตอบ
» สรุปประเด็นซัก-ถาม
» ติดต่อเรา
Download Acrobat Reader
ขอความกรุณาใช้ข้อความ
ที่สุภาพ หากผู้ดูแลระบบ
พบข้อความ ที่ไม่เหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ
เหล่านั้น
IE ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
คือ IE6
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน หน่วยเบิกทุกแห่งในสังกัด
                  หลักเกณฑ์ Reset ปุ่มปิดยอดในทะเบียนคุม เงินประจำงวด สพฐ. จะดำเนินการ Reset ปุ่มปิดยอดประจำเดือนในทะเบียนคุมเงินประจำงวดให้กับหน่วยเบิก เนื่องมาจากยอดยกมาในทะเบียนคุมเงินประจำงวดไม่ถูกต้อง ที่มีสาเหตุมาจากกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. กรณี หน่วยเบิกดำเนินการปิดยอดประจำเดือน ไปก่อนที่จะได้รับโอนเงินประจำงวดในระบบ จาก สพฐ. 2. กรณี สพฐ. ดำเนินการโอนเงินประจำงวดในระบบ ให้กับหน่วยเบิกย้อนหลัง 3. กรณี การปิดยอดประจำเดือนในทะเบียนคุมเงิน งบบุคลากรผิด(ปิดยอดประจำเดือนด้านทะเบียน คุมเงินเดือนและค่าจ้างประจำ) ทำให้ไม่มียอดยกมา ในเดือนถัดไป 4. กรณี ระบบแสดงยอดยกมาซ้ำหลายบรรทัด เนื่องมาจากระหว่างที่ดำเนินการปิดยอดประจำเดือน การเชื่อมโยงของโปรแกรมกับอินเตอร์เน็ต ไม่เสถียรกัน ดังนั้น สพฐ. ขอให้หน่วยเบิกตรวจสอบยอดยกมา ในแต่ละเดือนของทุกแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ และทุกงบรายจ่าย ในทะเบียนคุมเงินประจำงวด ของหน่วยเบิก (ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 55 – กุมภาพันธ์ 56) ว่ายอดยกมาในแต่ละเดือนถูกต้อง หรือไม่ หากมียอดยกมาไม่ถูกต้องเนื่องมาจาก สาเหตุ 4 กรณี ดังกล่าวข้างต้น ขอให้แจ้งข้อมูล ของแผนงาน /ผลผลิต/งบรายจ่าย และชื่อหน่วยเบิก ที่มียอดยกมาไม่ถูกต้องให้กับ สพฐ. ผ่านกระดาน ถาม – ตอบ เพื่อที่ สพฐ. จะได้ดำเนินการ Reset ปุ่มปิดยอดประจำเดือนให้กับหน่วยเบิก ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อมูลที่หน่วยเบิกต้องการ ให้ สพฐ. Reset ปุ่มปิดยอดประจำเดือน อย่างช้าภายในวันที่ 10 มีนาคม 2556
22/02/2556
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2007Office of The Basic of Education Commission.